Podręczniki szkolne 2016/ 2017

Podręczniki wypożyczane przez szkołę uczniom na dany rok szkolny stanowią własność szkoły, czyli organu prowadzącego szkołę.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub braku podręcznika rodzice ponoszą finansową odpowiedzialność. W szkole funkcjonuje, powołana przez Dyrektora Szkoły komisja, która może zdecydować o zwrocie kosztów za zniszczone w trakcie użytkowania podręczniki.
Nauczyciel bibliotekarz powiadomi o konieczności uiszczenia opłaty za zniszczone lub zagubione podręczniki.
Więcej informacji pod linkiem.